عبوات الإيروسول

SAPIN is the leading manufacturer of totally integrated aerosol cans in the Middle East. Applications include insecticides, air fresheners, oven cleaners, polish etc.

Can Number Volume Can Dimension(mm) Body Thickness (mm) Closure
  Nominal Unit Bottom/W Top/L Height   Type
52AA 100.00 ml Necked52   105 0.18 P.Cap
52BA 100.00 ml Necked52   110 0.18 P.Cap
52DA 150.00 ml Necked52   135 0.18 P.Cap
52CA 200.00 ml Necked52   122 0.18 P.Cap
52EA 200.00 ml Necked52   141 0.18 P.Cap
52GA 200.00 ml Necked52   161 0.18 P.Cap
52FA 250.00 ml Necked52   155 0.18 P.Cap
52HA 250.00 ml Necked52   190 0.18 P.Cap
52IA 300.00 ml Necked52   195 0.18 P.Cap
52IB 300.00 ml Necked52   195 0.2 P.Cap
52JA 400.00 ml Necked52   245 0.2 P.Cap
57AA 300.00 ml Necked57   164 0.18 P.Cap
57BA 400.00 ml Necked57   207 0.18 P.Cap
57CA 500.00 ml Necked57   244 0.18 P.Cap
57DA 550.00 ml Necked57   257 0.18 P.Cap
65AA 200.00 ml Necked65   105 0.2 P.Cap
65AB 200.00 ml Necked65   105 0.18 P.Cap
65IA 250.00 ml Necked65   103.5 0.2 P.Cap
65BB 300.00 ml Necked65   157 0.2 P.Cap
65BD 300.00 ml Necked65   157 0.18 P.Cap
65HA 400.00 ml Necked65   181 0.2 P.Cap
65CA 400.00 ml Necked65   197 0.18 P.Cap
65CB 400.00 ml Necked65   197 0.2 P.Cap
65DB 400.00 ml Necked65   198 0.18 P.Cap
65DA 400.00 ml Necked65   198 0.2 P.Cap
65EA 600.00 ml Necked65   230 0.2 P.Cap
65FA 750.00 ml Necked65   287 0.2 P.Cap
65GA 750.00 ml Necked65   297 0.2 P.Cap
TOP TOP